Regulamin sklepu

Przydatne Dokumenty:

 

 

Art. 1 Postanowienia ogólne:

 1. Administratorem i właścicielem Sklepu Internetowego marki MAUA jest producent odzieży prowadzący działalność jako GRUPA G spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 05-822 Milanówek, ul. Kazimierzowska 107 NIP 529-181-70-49  KRS 0000681196
 2. Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży, za pośrednictwem witryny Sklepu Internetowego MAUA, działającego pod adresem: www.maua.eu
 3. Ponadto Regulamin określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, żądanych przez Użytkownika, przez Administratora.
 4. Kontakt ze Sklepem Internetowym możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni tygodnia, z zastrzeżeniem, że kontakt z obsługa sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 pod numerem telefonu +48 884-730-780, pod adresem e-mail: maua@maua.eu, jak również przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Kontakt”.

Art. 2 Definicje użyte w regulaminie: 

 • Sklep Internetowy– sklep internetowy prowadzony przez producenta odzieży  pod adresem elektronicznym www.maua.eu, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) dokonywać zakupów towarów marki MAUA;
 • Administrator– GRUPA G spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kazimierzowska 107;05-822 Milanówek NIP 529-181-70-49    KRS 0000681196
 • Administratorem Danych– rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
 • Strona Internetowa– adres elektroniczny -www.maua.eu, pod którym działa Sklep Internetowy;
 • Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu;
 • Cookies Administratora– oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 • Cookies Zewnętrzne– oznacza Cookies zamieszczone przez partnerów Administratora za pośrednictwem strony internetowej Serwisu;
 • Urządzenie– oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu;
 • Towar– artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym;
 • Usługa– odpłatna działalność świadczona przez Administratora w ramach Sklepu Internetowego drogą elektroniczną (za pośrednictwem Internetu), polegającą na sprzedaży Towarów;
 • Klient– zarejestrowany użytkownik Sklepu Internetowego, który dokonał zakupu w Sklepie Internetowym poprzez wybór Towaru wraz z podaniem swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, następnie zatwierdzonego i przyjętego do realizacji wraz z zapłatą ceny bądź osoba, która dokonała zakupu Towaru w Sklepie Internetowym bez rejestracji, z podaniem swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz poprzez zatwierdzenie zamówienia i przyjęcie go do realizacji wraz z zapłatą ceny;
 • Użytkownik– pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która założyła Konto;
 • Konto– udostępniony nieodpłatnie Użytkownikowi przez Administratora dostęp do zasobów Sklepu Internetowego, w którym są gromadzone przekazane dobrowolnie przez Użytkownika jego dane oraz informacje o jego działaniach w serwisie. Konto prowadzone jest przez Administratora dla Użytkownika pod wskazanym przez Użytkownika loginem;
 • Korzystanie z Konta– korzystanie wymagające dokonania przez użytkownika Rejestracji oraz każdorazowego podania loginu i hasła.
 • Login– identyfikator Klienta w Sklepie Internetowym – wskazany podczas Rejestracji przez Użytkownika adres e-mailowy umożliwiający jego identyfikację w Sklepie Internetowym.
 • Hasło– unikalny szereg znaków (cyfr i/lub znaków specjalnych, małych/wielkich liter bez polskich znaków) wybrany przez Klienta podczas Rejestracji z możliwością jego modyfikacji w ustawieniach Konta, służący do logowania się w Sklepie Internetowym w celu potwierdzenia tożsamości Klienta;
 • Dni robocze– wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia– czas, w jakim MAUA skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
 • Newsletter– gazetka elektroniczna, w której zamieszczane są min. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz informacje o promocjach;
 • Baza Sklepu Internetowego– baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz Towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane dotyczące Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
 • Koszyk– element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, rozmiar produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, dokonanie wyboru sposobu płatności, itp.;
 • Strona produktu– strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
 • Konsument– osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
 • sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Art. 3 Rejestracja i logowanie, warunki korzystania

 1. Sklep Internetowy świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Zamówienie Towaru jest możliwe jedynie przez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Klienta, poprzez zaznaczanie odpowiedniej rubryki na Stronie Sklepu Internetowego w czasie dokonywania zamówienia.
 4. Klient w chwili zaakceptowania niniejszego Regulaminu jest związany jego treścią.
 5. Sklep Internetowy zastrzega możliwość czasowej niedostępności Towarów w żądanej przez Klienta kolorystyce, rozmiarze, ilości itd. Informacja o czasowej niedostępności Towaru udostępniona będzie na Stronie Sklepu Internetowego.
 6. Sklep Internetowy oraz poszczególne jego elementy, w szczególności jego nazwa, koncepcja, wygląd graficzny, baza danych oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe jest własnością Producenta czyli właściciela marki MAUA Grażyny Sandelewskiej i podlega ochronie prawnej.
 7. Towary i ich nazwy są używane w celach identyfikacyjnych.
 8. Zdjęcia prezentujące Towary umieszczone na stronie Sklepu Internetowego mają charakter poglądowy i mogą nie oddawać w całości rzeczywistego wyglądu Towaru ani nie pokazywać wszystkich szczegółów.
 9. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe po dokonaniu Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych bez rejestracji.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną usługą, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi sprzedaży.
 11. Administrator zapewnia również korzystanie przez Użytkowników z usług oferowanych przez niego w Sklepie Internetowym, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na w/w usługę, w szczególności przy wykorzystaniu odpowiednich technik.
 12. Administrator oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
 13. W celu dokonania Rejestracji należy na stronie internetowej www.maua.eu wybrać zakładkę „zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu oraz hasło.
 14. Warunkiem Rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez MAUA danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.
 15. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj się”.
 16. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 3.17 Administrator prześle na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą potwierdzenie oświadczenia woli w postaci Rejestracji.
 17. Po dokonaniu Rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie Rejestracji adresu email jako loginu oraz hasła.
 18. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje konto” może dokonywać zmian danych oraz zmian hasła.
 19. Klient w każdej chwili może złożyć dyspozycję likwidacji założonego Konta oraz usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 12 niniejszego Regulaminu, przesyłając ją na adres e-mailowy maua@maua.eu bądź w inny możliwy sposób. Złożenie dyspozycji wymaga zachowania formy pisemnej.

Art. 4 Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego.
 2. Klient może dokonać Zakupu bez Rejestracji, wpisując dane w odpowiednie pola lub zarejestrować się i założyć konto na maua.eu. W tym celu należy odznaczyć pole „czy chcesz założyć konto w maua.eu”.
 3. W Koszyku Klient wskazuje:
  • zamawiany towar i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach;
  • adres, na jaki ma być dostarczony towar;
  • dane niezbędne do wystawienia faktury
  • adres elektroniczny (e-mail) i telefon kontaktowy;
  • sposób dostawy;
  • sposób płatności.
 1. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „kupuję i płacę”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Z chwilą otrzymania od Administratora potwierdzenia na wskazany przez Klienta adres e-mail Klient zawiera z Administratorem umowę sprzedaży Towarów objętych zamówieniem- Dzień Zawarcia Umowy.
 2. Czynność złożenia zamówienia, a więc tym samym zawarcia z Administratorem umowy sprzedaży, może być dokonana wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Na adres email wskazany podczas składania zamówienia wysyłana jest wiadomość, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.
 4. Rozwiązanie umowy sprzedaży przez Klienta może nastąpić w przypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie w formie odstąpienia od umowy.
 5. Po dokonaniu zamówienia Klient dostaje na podany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg:

 • Po zaksięgowaniu określonej kwoty pieniężnej na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 • Sklep obsługuje płatności elektroniczne poprzez operatora PayU oraz PayPal.

Art. 5 Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.maua.eu i oferuje towary znajdujące się w aktualnej ofercie MAUA za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym Towarze na Stronie Internetowej:
 • nie zawierają podatku vat – producent nie jest płatnikiem vat – i podawane są w złotych polskich;
 • nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
 1. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest cena podana na Stronie Internetowej w chwili składania zamówienia przez Klienta. Ceny wskazane w chwili złożenia zamówienia nie podlegają negocjacji.
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na Stronie Internetowej, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach Towarów, znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 4. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Podawane przez Sklep Internetowy procentowe wartości promocji lub przecen cen detalicznych są wartościami przybliżonymi.
 5. Ceny towarów, obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na Stronie Internetowej.

Art. 6 Formy płatności i dostawy

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
  • e-przelewem za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU, PayPal
  • zwykłym przelewem na rachunek bankowy:

                 BZWBK 28 1090 1056 0000 0001 3464 5629

 1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem wybranej firmy spedycyjnej.
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z przedstawicielem Administratora mailowo, na adres: maua@maua.eu lub telefonicznie, na numer: +48 884 730 780,  w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy Towarów objętych takim zamówieniem.
 4. Jest możliwy osobisty odbiór Towaru.
 5. Do przesyłki dołączony jest dowód zakupu.

Art. 7 Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych Towarów do Klienta.
 2. Administrator zobowiązuje się w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania zamówienia potwierdzić drogą elektroniczną dane dotyczące zamówienia oraz dostępność wybranego Towaru oraz czas jego realizacji.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od potwierdzenia zamówienia.
 4. Jeżeli Administrator nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego Towaru, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 ( czternastu) dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta kwotę pieniężną.
 5. W wypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Administrator poświadczy na piśmie zwrot świadczenia.

Art. 8 Wymiana towaru

 1. W celu dokonania wymiany Towaru/Towarów Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza wymiany i do przesłania wraz z Towarem i dowodem zakupu na adres Grupa G sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 107, 05-822 Milanówek.
 2. Formularz wymiany dostępny jest na Stronie Sklepu Internetowego.
 3. Wymianie podlega tylko rozmiar lub kolor danego produktu.
 4. Wymieniany towar nie może nosić śladów użytkowania i musi posiadać nienaruszoną plombę metki.
 5. Towar wymienić można w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Art. 9 Warunki reklamacji

 1. Reklamacje należy składać na adres GRUPA G sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 107, 05-822 Milanówek.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Administratora reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Klient składając reklamację może żądać nieodpłatnej naprawy Towaru albo wymiany Towaru na nowy, chyba że naprawa lub wymiana Towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, wtedy Klient ma prawo do żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 4. Koszt przesłania towaru po rozpatrzeniu reklamacji na korzyść Klienta, po uprzednim udokumentowaniu tych kosztów przez Klienta, pokrywa Administrator.
 5. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od momentu otrzymania Towaru.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Administrator naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy, obniży cenę lub zwróci wartość zakupionego towaru.
 7. Klient traci uprawnienia przewidziane w niniejszym artykule, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Administratora i nie zgłosi swoich roszczeń, co do sposobu załatwienia reklamacji.

Art. 10 Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów

 1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów  (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru zakupionego w Sklepie Internetowym.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 10.1, Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać poczta tradycyjną lub mailowo na adres GRUPA G sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 107, 05-822 Milanówek, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub na adres mailowy maua@maua.eu
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu dostępny jest na Stronie Sklepu Internetowego.
 4. Udostępnienie przez Administratora wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 10.2, w żaden sposób nie zobowiązuje Konsumenta, w przypadku woli odstąpienia od umowy, do złożenia oświadczenia o treści objętej wzorem. Wzór ten stanowi jedynie przykład oświadczenia, którym Konsument może, ale nie musi się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy pod warunkiem, że oświadczenie zawierać będzie dane wskazane w powyższym formularzu.
 5. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 10.1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.
 6. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.
 7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów w stanie niezmienionym, z nienaruszoną plombą metki, wraz z dowodem zakupu. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres GRUPA G sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 107,05-822 Milanówek.
 8. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedający zgodzi się je ponieść.
 9. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się  na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

Art. 11 Newsletter Sklepu Internetowego

 1. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły zgodę na jego otrzymywanie, udostępniając w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
 2. Klient dokonując prenumeraty Newslettera wyraża zgodę na dostarczanie do niego przez sklep internetowy korespondencji drogą elektroniczną lub przez SMS, jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z Newsletterem lub skontaktować się z Administratorem.

Art. 12 Dane osobowe

 1. W trakcie Rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym oraz osobną zgodę dla celów marketingowych.
 2. Zapis powyższy odnosi się również do Klienta, dokonującego Zakupu Towaru bez Rejestracji.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień KLIENTÓW, wynikających z rozporządzenia RODO.

 1. Producent odzieży Grupa G sp. z o.o. jest jednocześnie Administratorem Danych, o którym mowa w art. 7 pkt 4 wymienionej w ust. 12.3 niniejszego Regulaminu ustawy.
 2. Zgodne z w/w ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. W celu dokonania czynności, o których mowa powyżej Klient kontaktuje się z Administratorem na adres e-mailowy maua@maua.eu lub w inny dowolny sposób.
 3. Dokonując Rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych przez Administratora w celach związanych z realizacją zamówienia oraz celami marketingowymi. Zgoda na powierzenie przetwarzania danych w celach marketingowych jest dobrowolna.
 4. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator jest obowiązany, w terminie 30 (trzydziestu) dni, poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić informacji,  odnośnie jej danych osobowych, a w szczególności podać w formie zrozumiałej:
  • jakie dane osobowe zawiera zbiór,
  • w jaki sposób zebrano dane,
  • w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane,
  • w jakim zakresie oraz komu dane zostały udostępnione.
 1. Prawo do informacji, o której mowa w ust. 12.7 powyżej obejmuje prawo:
  • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
  • uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące,
  • podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
  • Na wniosek osoby, której dane dotyczą, informacji, o których mowa w ust. 12.8, Administrator udziela na piśmie.
  • W razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, Administrator jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.
 1. Administrator jest obowiązany poinformować bez zbędnej zwłoki innych administratorów, którym udostępnił zbiór danych, o dokonanym uaktualnieniu lub sprostowaniu danych.
 2. Po zakończeniu korzystania z usługi lub złożenia dyspozycji likwidacji konta, Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta:
  • niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi Sklepu Internetowego;
  • niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą Klienta;
  • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania przez Klienta z usługi – niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami;
  • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw.
 1. Klient może na bieżąco otrzymywać drogą pocztową, telefoniczną, przez SMS lub pocztą elektroniczną informacje o prowadzonych przez MAUA akcjach handlowych i promocyjnych, o ile wyrazi na to zgodę w chwili Rejestracji.
 2. Odbiorcą danych osobowych Klienta jest Grupa G sp. z o.o., będąca dostawcą Towarów wystawianych w Sklepie Internetowym www.maua.eu, mająca dostęp do bazy danych Klientów, na co Klient wyraża zgodę akceptując treść niniejszego Regulaminu.

 

Art. 13   Postanowienia końcowe

 1. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Grupa G Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez MAUA w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i są chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 5. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 6. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na Stronie Internetowej.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na Stronie Internetowej Sklepu.